بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

احتراما، پیرودستورالعمل جدید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به اطلاع می رساند از تاریخ 26 مرداد (17AUG21) انجام تستPCR درمحدوده 96 ساعت به پرواز و ارائه جواب منفی به زبان انگلیسی در کلیه پروازهای ورودی به ایران جهت مسافران بالای 8 سال الزامی می باشد. مقررات فوق شامل افراد دارای کارت واکسن نیزمی گردد.از پذیرش مسافران بدون جواب منفی تستPCR جلوگیری می گردد.رعایت بخشنامه 1226/ م ب مورخ 1399/12/26 نیز جهت انجام سفر به ایران الزامی می باشد. این رویه جایگزین بخشنامه 1241 م ب می گردد.